pl en

ŚLĄSKIE SPRAWOZDANIA ARCHEOLOGICZNE - ISSN 0520-9250

Tom 60.1

Rocznik 2018


  Spis treści tomu 60.1
Paweł Konczewski, Magadalena Konczewska, Jacek Szczurowski:
  Relacje osadnictwa kultury łużyckiej do środowiska naturalnego nad środkową Nysą Łużycką 11
Jacek Górski:
  Podkrakowska enklawa wczesnej kultury łużyckiej w świetle wyników najnowszych badań terenowych na trasie autostrady A4 41
Joanna Jędrysik:
  Rozwój i charakter osadnictwa na obszarze Jury Polskiej w późnej epoce brązu i wczesnej epoce żelaza 63
Justyna Baron, Kamil Nowak, Marcin Bohr:
  Kotlina Kłodzka w czasach pól popielnicowych. Główne zagadnienia i potrzeby badawcze 89
Elżbieta Małgorzata Kłosińska:
  Some thoughts regarding the research on the eastern range of the culture representing the urnfield complex (including the key issues relating to the Lublin region and the adjacent areas of Western Ukraine) 103
Kamil Niedziółka:
  Próba oceny przydatności danych AZP do badań osadniczych. Przykład Pomorza Wschodniego na przełomie epok brązu i żelaza 113
Marta Korczyńska, Michał Borowski, Klaus Cappenberg, Magdalena Moskal-del Hoyo, Anita Szczepanek:
  „Long ago, far away...” – rytuał pogrzebowy na cmentarzysku ciałopalnym z późnej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Janowicach, st. 44 (AZP 106‒65/103) 139
Anna Józefowska:
  Halsztacki model funeralny grobów komorowych z Domasławia 183
Radosław Janiak:
  Ucieczka do podziemi? Miejsce pochówku głównego w kurhanach „cyklu łużycko-pomorskiego” na Pojezierzu Kaszubskim 209
Janusz Piontek:
  Zastosowanie cech niemetrycznych zębów do badań zróżnicowania biologicznego ludności kultury łużyckiej 221
Dagmara Łaciak, Piotr Gunia:
  Proces halsztatyzacji południowo-zachodnich terenów Polski z perspektywy studiów nad wytwórczością ceramiczną 235
Marcin Maciejewski:
  Perspektywy badań nad skarbami z późnej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza 279
Kamil Nowak, Beata Miazga:
  Forma odlewnicza z Siechnic, pow. wrocławski. Wpływ przepalenia przedmiotu na wyniki analiz archeometrycznych 315
Jacek Gackowski, Łukasz Kowalski, Aldona Garbacz-Klempka:
  Nowy głos w dyskusji na temat zabytków o stylistyce stepowej z Kujaw i ziemi chełmińskiej. Perspektywa archeometalurgiczna 329
Magdalena Przymorska-Sztuczka:
  Przęśliki i ciężarki tkackie – niedoceniane źródła archeologiczne do poznania włókiennictwa społeczności łużyckich 349
Aneta Buchner:
  Struktura przestrzenno-funkcjonalna osady z wczesnej epoki żelaza w Starym Śleszowie, pow. wrocławski 365
Małgorzata Markiewicz:
  Wizualizacja 3D halsztackiej osady ze Starego Śleszowa – nowa forma narracji w archeologii . 383
Dawid Sych, Beata Badura, Małgorzata Momot, Katarzyna Pazdur:
  Traseoskan 3D – zastosowanie skanowania 3D w analizach traseologicznych artefaktów brązowych 399
zamieszczono: 10.03.2020

© Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2020 r.,email