pl en

ŚLĄSKIE SPRAWOZDANIA ARCHEOLOGICZNE - ISSN 0520-9250

Tom 56

Rocznik 2014

ISBN 978-83-61416-33-3

  Spis treści tomu 56
Agata Hałuszko:
  Pochówek kultury lendzielskiej ze stanowiska nr 14 w Jordanowie Śląskim 5
Gabriela Szczurek
  Modele teoretyczne i ich przydatność w rozważaniach nad genezą kultury mykeńskej. 13
Dawid Sych
  Research perspectives of the traceology of metal artifacts 31
Dagmara Łaciak, Roland Marek, Jacek Wojcieszak
  Dagmara Łaciak, Roland Marek, Jacek Wojcieszak 41
Jan Zipser
  Koncepcja teoretyczna modelu dyfuzji osadnictwa dla potrzeb analizy proce- sów osadniczych górnośląskiej grupy kultury lateńskiej 61
Marcin Bohr
  Materiały do badań nad kulturą lateńską na Dolnym Śląsku 79
Grzegorz Borowski, Artur Błażejewski
  Stanowisko wielokulturowe w Prawikowie, pow. wołowski. Przyczynek do badań nad osadnictwem z okresu rzymskiego i wczesnego średniowiecza w rejonie Wołowa 101
Marcin Diakowski
  Metoda traseologiczna i eksperymentalna w określeniu technologii i funkcji przedmiotów kościanych ze stanowiska nr 1 w Lizawicach pow. oławski 117
Karolina Krajewska, Łukasz Mikocik
  Wyniki badań archeologicznych na lewobrzeżnej terasie u ujścia rzeki Tambo, Costa Extremo Sur, Peru 141
Tomasz Kołomański
  El Pino, cmenatrzysko kultury chiribaya z doliny Tambo 165
Aleksandra Pankiewicz, Sylwia Siemianowska, Krzysztof Sadowski
  Wczesnośredniowieczne naczynia szklane pochodzenia wschodniego z Wrocławia-Ostrowa Tumskiego i Opola-Ostrówka 191
Małgorzata Rakoczy, Elżbieta Myśkow
  Drewniane naczynia toczone z Ostrowa Tumskiego we Wrocławiu – wybrane zagadnienia techniczne 207
Piotr Gunia, Ewa Lisowska
  Aurypigment z Ostrowa Tumskiego we Wrocławiu 231
Maciej Krzywka, Krzysztof Kwaśnica, Zdzisław Wiśniewski
  Badania na terenie wrocławskiego Alumanatu na Ostrowie Tumskim w 2012 r. 241
Izabela Gomułka
  Produkcja figurek glinianych koników na Śląsku 261
Radosław Biel, Kamil Serwatka
  Późnośredniowieczny wodociąg z wykopalisk przy ul. Kazimierza Wielkiego we Wrocławiu 283
Jakub Sawicki
  Ramki torebek i portmonetek z fosy na placu Dominikańskim we Wrocławiu 312
Łukasz Obtułowicz, Dalia A. Pokutta
  The graves of criminals in Renaissance Poland. Archaeological excavations of Modern Age cemetery in Gliwice Dworcowa Street, Upper Silesia 313
Grzegorz Podruczny
  Kazamata Bastionu Krupniczego – polemika z artykułem Doroty Grygiel i Do minika Kwaśniaka 360
Recenzje 361
Andrzej Wiśniewski
  Recenzja: Petr Neruda i L’ubomíra Kaminská, Neanderthals at Bojnice in the context of Central Europe, autorzy Studies in Anthropology, Palaeoethntology, Palaeontology and Quaternary Geology 36, N.S. 28. Moravské Zemské Muzeum, Archeologický Ústav SAV, Brno-Nitra, 2013, ISBN: 978-80-7028-407-0, 250 s. 361
Małgorzata Chorowska
  Recenzja: Krzysztof Fokt, Późnośredniowieczne osadnictwo wieskie na Dolnym Śląsku w świetle badań archeologicznych, Kraków 2012, ISBN 978-83-7638-206-7, 520 s. 367
Wspomnienia 371
Mateusz Żmudziński
  Krótkie wspomnienie o dr. hab. Juliuszu Ziomeckim, prof. nadzwyczajnym Uniwersytetu Wrocławskiego 371
zamieszczono: 28.01.2018

© Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2020 r.,email