pl en

O czasopiśmie

Śląskie Sprawozdania Archeologiczne (ŚSA) są recenzowanym rocznikiem wydawanym przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Publikujemy artykuły naukowe przygotowane w języku polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim i czeskim. Ich tematyka dotyczy archeologii oraz tych prac z innych gałęzi wiedzy, których inspirację stanowią badania archeologiczne.

Pierwszy tom SSA ukazał się w 1958 roku jako rocznik Zakładu Archeologii Polski IHKM PAN we Wrocławiu. Już wkrótce jednak czasopismo stało się wydawnictwem Katedry, a następnie Instytutu Archeologii UWr. Pierwotnie artykuły publikowane w czasopiśmie dotyczyły problematyki archeologii śląskiej, ale z czasem ich tematyka wykroczyła poza tak wąsko zakreślone ramy. Mamy ambicje, by utrwalić tę tendencję.

Obecnie publikujemy artykuły dotyczące szeroko rozumianej problematyki archeologicznej oraz badań interdyscyplinarnych, dotyczących terenu naszego kraju, Europy oraz obszarów pozaeuropejskich. Artykuły te wykraczają swą treścią poza zwykłe sprawozdania terenowe, dyskutując najnowsze odkrycia badawcze w szerszym kontekście. Zamieszczamy również recenzje książek, polemiki, a w przyszłości zamierzamy również redagować kronikę prezentującą bieżące wydarzenia archeologiczne. Od najbliższego tomu redakcja SSA pragnie publikować czasopismo on line w formacie PDF, równolegle z wersją papierową.

© Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, 2020 r.,email